ขั้นตอนการลงทะเบียนปรับรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต / Online Adding (Course Adjustment) Procedures

 
 เข้าสู่หน้าจอ http://ursa.bu.ac.th แล้วเลือกเมนู Online Adding (Course Adjustment )
 go to page http://ursa.bu.ac.th and choose Online Adding (Course Adjustment )
 
 
 

 หน้าจอที่ 1. อ่าน “ข้อตกลงในการลงทะเบียนปรับรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต” จากนั้นให้นักศึกษาเลือกเงื่อนไข “รับข้อตกลง” แล้วคลิกปุ่ม “Next >>” จึงจะสามารถไปขั้นตอนถัดไปได้
 Screen 1. Read "Online Adding Adjustment Agreement" choose "I accept the agreement" then click "Next >>" to continue.
 
 
 

 
 หน้าจอที่ 2. เลือกปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการเพิ่มวิชา กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม “Login”
 Screen 2. Choose Academic Year and Semester that you wish to add. Fill in your student ID and password, and then click "Login".
 
 
 

 
 หน้าจอที่ 3. เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง หน้าจอจะแบ่งเป็น 4 ส่วน
  • รายละเอียดของนักศึกษา
  • ตารางเรียน
  • รายชื่อวิชาที่้ลงทะเบียน รายชื่อวิชาที่เพิ่ม และรายวิชาที่ยังไม่ชำระเงิน
  • ตรวจสอบรายวิชาที่เปิด
 Screen 3. When the password is confirmed, the screen will be divided into 4 parts.
  • Personal Data
  • Class Schedule
  • Registered Courses, Add Courses, Unpaid Courses
  • Courses Available
 

 การเพิ่มวิชา / Added Courses
 แบบที่ 1. ถ้านักศึกษาเตรียมวิชาและกลุ่มที่ต้องการเพิ่มมาแล้ว สามารถใส่ “Course” และ “Section” แล้วคลิกปุ่ม “Add”
 Option 1. If students already have courses and sections, they can fill in "Course" and "Section" and then click "Add".
 
 

 แบบที่ 2. ใส่รหัสวิชาและคลิกปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงกลุ่มทั้งหมดของรหัสวิชานั้น พร้อมทั้งแสดง วิทยาเขตที่เปิดสอน สถานะของวิชา และจำนวนที่นั่ง
              * นักศึกษาสามารถคลิกเลือกที่กลุ่มเพื่อเพิ่มวิชาได้ทันที
 Option 2. Students can fill in "Course" and click "Search". All the sections of that course will be listed, including details of campus, course status, and number of seats.
              * Students can click at the section to add the course.
 
 

 ตัวอย่างการเพิ่มวิชา / Example of adding courses
 - วิชาที่เพิ่มจะถูกแสดงในส่วน “รายชื่อวิชาที่เพิ่ม” และส่วนตารางเรียนจะแสดงวิชาที่เพิ่มเข้าไป
 - The courses added will be listed in "Added Courses" and will also be shown in the Class Schedule.
 
 

 การยกเลิกวิชาที่เพิ่ม / Canceling the Added Courses
 - คลิก ที่ช่องวิชาที่ต้องการลบ และคลิกปุ่ม “Delete” (นักศึกษาสามารถเลือกยกเลิกวิชาพร้อมกันได้มากกว่า 1 วิชา)
 - Click at the Delete box and click "Delete". (Students can cancel more than one course at the same time.)
 
 

 เมื่อเพิ่มได้วิชาตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม “Next >>”
 After completing the adding courses, click "Next >>".
 
 
 

 
 หน้าจอที่ 4. สรุปผลการเพิ่มวิชา และแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระโดยประมาณ
                 - ให้นักศึกษาตรวจสอบวิชาที่เพิ่มให้ละเอียด และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว จึงใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยัน แล้วคลิกปุ่ม “Submit”
                 - หรือ คลิกปุ่ม “<< Back” เพื่อกลับไปแก้ไข
 Screen 4. Summary of Adding and Estimated Payment.
                 - Carefully review the adding courses and the estimated payment. If the information is correct, enter password to confirm, and then click "Submit".
                 - Or click "<< Back" to return to make corrections.
 
 
 

 
 หน้าจอที่ 5. การเพิ่มวิชาเสร็จสมบูรณ์
                 - กรณีที่นักศึกษามีเงินคงเหลืออยู่กับมหาวิทยาลัยเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเพิ่ม การลงทะเบียนเพิ่มจะมีผลสมบูรณ์ทันที
                 - ถ้าไม่มีเงินคงเหลือ นักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อไปชำระตามกำหนด โดยคลิกที่รูป
 Screen 5. Completed Adding
                 - If students have some money left with the university and it is enough to pay for the adding, the registration will be effective immediately.
                 - If students have no money with the university, click at to print out the invoice. The payment must be made within the due date.
 
 

 
 หน้าจอที่ 6. อ่าน "สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนพิมพ์" แล้วคลิกปุ่ม "PREVIEW"
 Screen 6. Read "Cautions" then click "PREVIEW"
 
 
 
 


Best view in mode 1024x768 or higher resolution with Internet Explorer 5.5 or higher.
Copyright(c) 2004 Computer Center, Bangkok University, All rights reserved. Contact URSA Webmaster : comp_center@bu.ac.th